Solenergi

Miljö- och hälsocertifieringar

I ett hållbart samhälle är det otroligt viktigt att utsläpp och avfall från energitillverkning minimeras inom alla sektorer. Under renovering av befintliga byggnader eller nyproduktion av fastigheter är det viktigt att göra hållbara materialval och planera för effektiv energiförbrukning.

Miljö- och hälsocertifieringar = attraktiva livsmiljöer

Tillverkning av el och utsläpp från fordon utgör två stora tårtbitar av all världens klimatpåverkan, vilket innebär att det är inom dessa sektorer som en förändring kan bidra till stora kliv mot hålbarhetsomställningen. Här kan bland annat solkraft vara en nyckelspelare. För att läsa mer om transporter och klimatpåverkan se Naturvårdsverket hemsidan.

Även byggsektorn har en viktig roll i klimatomställning då både de material som används vid byggnationen samt hur byggnaderna utformas för att hantera exempelvis energibehov har stor påverkan utsläpp.

Byggnader har stor påverkan på miljön, både under produktion och drift. För att motivera och guida en hållbar upprättelse eller renovering av byggnader har flera olika certifieringssystem vuxit fram. Några av dessa kommer vi att bekanta oss med nedan. Om vi börjar om från början kan vi lika bra göra det på bästa möjliga sätt.

Miljöbyggnad

Miljöbyggnad är ett certifieringssystem utformat för svenska förhållanden och systemet fungerar som ett verktyg och hjälpmedel för byggherrar och fastighetsägare vid hushållning av energi, förbättring av inomhusmiljön samt vid utfasning av klimatfarliga ämnen, miljön och användarna av byggnaden. Miljöbyggnad har tre bedömningsnivåer som är – Brons, Silver och Guld, och det finns tre områden som bedöms – Energi, Innemiljö, Material.

Miljöbyggnad är det mest använda certifieringssystem i Sverige och kan appliceras på både nya och befintliga byggnader. Det övergripande syftet med ett nationellt miljöklassningssystem är att bidra till en hållbar bygg- och fastighetssektor. Miljöbyggnad förvaltas av Sweden Green Building Council (SGBC) som sköter certifiering och driver utvecklingen av systemet. För att läsa mer om denna verksamhet följ länken till deras hemsidan.

BREEAM

BREEAM står för BRE Environmental Assessmnt method och är ett certifieringssystem från Storbritannien som ger möjlighet att jämföra byggnaders miljöprestanda internationellt. BREEAM är ett av de största och mest använda internationella system i Europa. Bedömningen för varje byggnad sker inom tio områden och inom respektive områden finns indikatorer och poäng kan erhållas.

 • Ledning och styrning
 • Hälsa och välmående
 • Energi
 • Transport
 • Material
 • Avfalla
 • Vatten
 • Innovation
 • Föroreningar
 • Markanvändning och ekologi

Utifrån de poäng som samlas ges byggnaden ett betyg - Pass, Good, Very Good, Exellent och Outstanding.

Systemet kan användas för att certifiera både bostäder och lokaler i alla storlekar, nyproducerade som befintliga. Byggherrar och byggföretag kan använda BREEAM i projekt för at skapa byggnader med högre miljöprestanda. BREEAM-SE gör det möjligt att certifiera sig enligt svenska regler och standarder och samtidigt få en byggnad som går att jämföra internationellt. Systemet har även andra avdelningar sås om BREEAM Communities för certifiering på stadsdelsnivå och BREEAM In-Use för bedömning av drift och förvaltning.

LEED

Leadership in Energy and Environmental Design – LEED. Detta är ett amerikanskt certifieringssystem som ger möjlighet att jämföra miljöprestanda internationellt. Systemet är ett av de största och mest använda internationella systemen i världen. Byggherrar kan använda LEED i projekt för att skapa byggnader med högre prestanda inom miljöområden och det kan användas för alla typer av nya och befintliga byggnader i såväl projekterings- som driftstadiet. Bakom certifieringen står visionen om gröna byggnader som påverkar hälsan och livet positivt för allt levande inom en generation.

Fastigheter bedöms utifrån sex områden.

 • Location and transport
 • Sustainable sites
 • Water Efficiency
 • Energy and Atmosphere
 • Materials and resources
 • Indoor Environmental Quality

Inom respektive område kan poäng erhållas och betygsnivåerna är Certifierad, Guld och Platina.

GreenBuilding

GreenBuilding är ett certifieringssystem som fokuserar på låg energianvändning och energieffektivisering och kan appliceras på både nybyggnation och befintliga byggnader. Kravet för nybyggnad är att byggnadens energiprestanda ska motsvara minst energiklass B enligt Boverkets klassning. Detta innebär att byggnaden ska ha minst 25 % bättre energiprestanda än de krav som Boverket ställer vid uppförande av en ny byggnad. För befintliga byggnader gäller att byggnadens energiprestanda har förbättrats med minst 30 % genom energieffektiviseringsåtgärder. Alternativt att energiprestandan vid certifieringstillfället motsvarar energiklass C enligt Boverkets klassning.

Att en byggnad får använd GreenBuilding märkningen visar att erkännande av arbetet med energieffektivisering och därmed bidraget till att uppnå de europeiska klimatmålen.


Svanenmärkning

Svanen är en nordisk miljömärkning med kriterier för att märka flerbostadshus, småhus, förskolor och skolor. En märkning med Svanen utgör ett kvitto på byggnadens prestanda inom certifieringens fem huvudsakliga områden och dess krav:

 • Inomhusmiljö
 • Instruktioner för boende och förvaltare
 • Resurseffektivitet – energi och avfall
 • Kemiska produkter. Byggprodukter, byggvaror och material
 • Kvalitetsstyrning av byggprocessen

Denna märkning kan byggherrar och byggföretag använda i projekt för att skapa byggnader med högre miljöprestanda. Svanen vägleder byggprocessen för att miljöanpassa byggnader av olika slag.

Boka konsultation

Vid frågor gällande våra tjänster eller frågor som solkraft är ni välkomna att kontakta oss för ett telefonsamtal eller platsbesök. Genom att skicka iväg ett intresse tar vi kontakt med er.

Tack för ditt intresse! Vi återkommer så fort vi kan.
Hoppsan! Något gick fel när du skulle fylla i dina uppgifter.