Solenergi

För- och nackdelar med solenergi

Solen är vår största energikälla och en oändlig resurs. Att solenergi är en oändlig resurs innebär att energikällan inte tar slut, till skillnad från kol, olja och naturgas. Dessvärre kommer endast en väldigt liten andel av elenergin från solkraft idag och i Sverige utgörs endast 0,1 % av solenergi.

Solenergi – jordens främsta källa till energi.

Anledningen till att vi ser en så låg siffra beror på att tekniken historiskt sett varit dyr och ineffektiv. Det krävs dessutom bättre sätt att lagra energin som produceras i solceller för att utnyttja den på bästa sätt. Tekniska framsteg tillsammans med politiska krav har gjort solenergi mer lönsamt och mellan 2010 och 2015 har priset på solenergi halverats. International Energy Agency (EEA) räknar med att solenergi kommer att vara världens största energikälla 2050. Denna målbild resulterar i en fortsatt innovation och implementering av solenergi inom den närmsta framtiden och kommer göra gott för tillvaratagandet av solenergi.

Det är dock viktigt att nämna att solenergi har en indirekt miljöpåverkan vid tillverkning, transportering av solceller samt vid eventuellt underhåll. Men om man jämför solenergins miljöpåverkan med energi från fossila bränslen så är skillnaden enorm (länk till inlägg om solceller och hållbarhet). Den energin som krävs vid tillverkning och frakt kompenserar solenergin redan efter två till tre år i bruk. Om man då tittar på solcellernas livslängd som är på ungefär 30 år är solenergi överlägset bättre än alternativa energikällor.

Fördelar med solenergi

Den största fördelen med solenergi är att det är en förnyelsebar energikälla som inte ger upphov till några nämnvärda koldioxidutsläpp när de producerar solenergi. Dessutom är solenergi en oändlig resurs och tar inte slut, i alla fall inte under en väldigt lång tid (miljarder år). Utöver det produceras majoriteten av solceller av kisel vilket är ett naturligt förekommande grundämne och är därför inte skadligt för naturen.

Solceller är en lönsam investering och har en kort återbetalningstid. En investering i solceller har vanligtvis en återbetalningstid på 8–15 år och är en grön investering både utifrån ett miljömässigt och ett ekonomiskt perspektiv. Eftersom solpaneler har en livslängd på minst 30 år innebär detta att alla intäkter efter återbetalningstiden är en ren vinst.

Utöver stabilisering av hushållets elpriser under många år och den vinst som sker efter återbetalningstiden, ökar även solcellerna värdet på fastigheten. Detta beror främst på att solceller innebär en lägre kostnad för boendet, vilket i sin tur gör att köparen kan lägga en högre köpesumma utan att gå över sin budget. Ett hus med solceller ger också en försäkring mot höjda driftkostnader i framtiden. Höjda kostnader kan även gynna husägaren som får mer betalt för sin sålda överskottsel. Vidare är installationskostnaden för solcellsanläggningen redan betald och något som köparen slipper lägga tid och pengar på själv.

Solceller är även tysta och underhållsfria till skillnad från alla andra energislag. Eftersom det inte finns några rörliga delar i solpaneler och deras system samt att det inte heller är något som förbrukas vid användning är det mycket sällan något som går sönder. Av samma anledning orsakar solceller varken något ljud, buller eller utsläpp som stör omgivningen.

En mycket viktig fördel som solceller för med sig är att den el som anläggning producerar till hushållet gör att beroendet av andra elbolag och elpriser sjunker. Med en solcellsanläggning producerar man sin egen energi och säkrar både tillgången till el och elpriset under en lång tid, då man både köper mindre el samt säljer överskottsel.

Sammanfattningsvis går det att plocka ut 5 fördelar med solenergi:
  • Solenergi är förnyelsebart och en miljövänlig energikälla
  • Solenergi är en lönsam investering med kort återbetalningstid
  • Solceller på fastigheten ökar värdet
  • Egenproducerad solenergi gör hushållet mindre känslig för elbolagen elpriser
  • Solpaneler är tysta och underhållningsfria

Nackdelar med solenergi

Även om solceller är en uppenbar miljövänlig och oändlig energikälla och en solklar del av framtidens energiomställning finns det aspekter av solenergi som det är viktigt att göra sig införstådd med.

Först och främst har solceller en ojämn årsproduktion av solel och genererar mindre energi under vintern. Eftersom solcellerna är beroende av sol produceras majoriteten av all solel mitt på dagen och under sommaren när solen skiner som starkast. November till februari producerar solcellerna ca 10 % av den totala årsproduktionen vilket gör det svårt att bli helt självförsörjande under denna period. Detta innebär emellertid inte att den överproduktion som sker under sommaren inte ger nytta för hushållet även under vintern. Den överskottsel som säljs till elnätet under sommaren genererar pengar som kan användas för att köpa den el som behövs under de månader som solen skiner mindre. Därmed blir elkostnaderna på sommaren lägre samt att resurser hämtas in för tuffare tider. På så sätt blir hushållets totala kostnad för el betydligt lägre om det slås ut på årets alla månader.

Att utnyttja den överproduktion av solel som sker mitt på dagen genom att lagra den i ett batteri för att sedan använda den vid de tider på dygnet där behovet är som störst, är även detta ett smart sätt att öka självförsörjningen. Det finns alltså fler sätt att se över hur hushållet kan bli så energieffektivt och miljövänligt som möjligt.

Med detta sagt är det förhållandevist dyrt att lagra egenproducerad solenergi och det är viktigt att titta på de förutsättningar som anläggningen och hushållet/verksamheten har att ta hand om energin på bästa sätt. Här hjälper vi er gärna att se över möjligheter och kostnader.

Solceller är en dyr investering och kräver resurser för initial hög engångskostnad. En normalstor solcellsanläggning på 10 kilowattimmar kostar ca 125 000 kr inklusive avdrag för Grön teknik. Idag är även bidraget för Grön teknik endast tillgängligt för privatpersoner vilket skapar en högre tröskel för bland annat företag och bostadsrättsföreningar.

En annan nackdel med solceller är att de påverkas av hur de placeras. Solpanelerna påverkas i viss utsträckning av i vilken vinkel och väderstreck de monteras, samt hur skuggning av panelens yta ser ut. Solceller kan i vissa fall sluta producera el helt och hållet om de skuggas av exempelvis träd eller andra byggnader. Solpaneler i söderläge producerar solenergi nära sin toppeffekt då solen lyser som starkast här, vilket innebär att solpaneler i norr producerar väldigt lite solel och är inte en placering som rekommenderas. Däremot är det inte fel att placera solpaneler i öst- och västläge då solcellerna uppnår ca 80 % av sin fulla effekt här, samt att spridningen av hur solel producerar över dagen blir bredare och toppeffekterna mindre.

Sammanfattningsvis går det att plocka ut fyra nackdelar med solenergi:
  • Ojämn årsproduktion och dygnsproduktion av solenergi
  • Det är kostsamt att lagra solenergi
  • Solceller innebär en hög engångskostnad  
  • Solpaneler påverkas av skugga och placering

Boka konsultation

Vid frågor gällande våra tjänster eller frågor som solkraft är ni välkomna att kontakta oss för ett telefonsamtal eller platsbesök. Genom att skicka iväg ett intresse tar vi kontakt med er.

Tack för ditt intresse! Vi återkommer så fort vi kan.
Hoppsan! Något gick fel när du skulle fylla i dina uppgifter.